Halimbawa Ng Essay Tungkol Kay Kaibigan

Ano ang tunay na pagkakaibigan ayon sa Bibliya? 

Tanong: "Ano ang tunay na pagkakaibigan ayon sa Bibliya?"

Sagot:
Ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus ang pagkakakilanlan sa isang tunay na kaibigan: “Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama” (Juan 15:13-15). Si Hesus ang halimbawa ng isang tunay na kaibigan dahil ibinigay Niya ang Kanyang buhay para sa Kanyang mga “kaibigan.” Gayundin naman, maaaring maging kaibigan Niya ang sinuman sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya bilang kanyang sariling Tagapagligtas, sa pamamagitan ng pagsilang na muli at pagtanggap ng bagong buhay mula sa Diyos.

Ang isang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan ay sa pagitan ni David at Jonathan na anak ni Haring Saul. Sa kabila ng pagtatangka ng kanyang ama na patayin si David, si Jonathan ay nanatiling isang tapat na kaibigan. Makikita ang kuwentong ito sa 1 Samuel 17 hanggang 20. Ang ilang talata na partikular na tumutukoy sa pagkakaibigan nina David at Jonathan ay ang 1 Samuel 18:1-4; 19: 4-7; 20:11-17, 41-42.

Ang aklat ng Kawikaan ay maganda ring pagkunan ng karunungan tungkol sa pagkakaibigan. “Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong “(Kawikaan 17:17). “May pagkakaibigang madaling lumamig ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid” (Kawikaan 18:24). Ang kundisyon upang magkaroon ng isang tunay na kaibigan ay dapat kang maging isang tunay na kaibigan din naman. “May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway” (Kawikaan 27:6). “Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan” (Kawikaan 27:17).

Ang prinsipyo ng pakikipagkaibigan ay makikita din sa aklat ng Amos. “Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan?” (Amos 3:3). Ang magkaibigan ay pareho ang pagiisip. Ang isang kaibigan ay isang tao na maaari mong pagtapatan ng iyong saloobin ng may buong pagtitiwala. Ang isang kaibigan ay isang tao na iyong iginagalang at gumagalang din sa iyo, hindi dahil sa karapatdapat ka sa paggalang kundi dahil pareho ang takbo ng inyong pagiisip.

Sa huli, ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tunay na kaibigan ay nagmula kay Apostol Pablo: “Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid---bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa” (Roma 5:7-8). Sinabi din ni Apostol Juan, “Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan” (Juan 15:13). Ngayon, iyan ang tunay na pagkakaibigan!

English


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang tunay na pagkakaibigan ayon sa Bibliya?Ang pagpanaw ng isang kaibigan ay isa sa pinakamahihirap na pagsubok na mararanasan mo. Natural lang na magdalamhati kapag namatayan. Nalulungkot ka dahil mahal mo ang kaibigan mo. “Kayo ay mamuhay nang magkakasama sa pag-ibig, kaya nga tatangisan ninyo ang pagkawala ng mga yaong namatay” (D at T 42:45).

Kabilang sa ilan sa mahihirap na damdaming pagdaraanan habang nagdadalamhati ang lungkot, galit, kawalang-pag-asa, pagod, pagkawala ng interes sa mga aktibidad, at labis na paghihinagpis. Ngunit kasabay nito, ang mga nagdadalamhati ay kadalasang nakadarama ng kapanatagan kapag hinanap nila ang Panginoon at lumapit sa Kanya; tinatanggap nila ang Kanyang pangako: “Mapapalad silang lahat na nahahapis sapagkat sila ay aaliwin” (3 Nephi 12:4). Ang dalamhati ay masakit, ngunit nagpapahilom din ito.

Habang pinapayapa mo ang iyong damdamin, sikaping magtuon sa positibo. Pahalagahan ang magagandang alaala ninyo ng kaibigan mo. Ipagdasal na madama mo ang kapayapaan at pag-aliw ng Tagapagligtas. Maghanap ng pag-asa sa pagmamahal, kabutihan, at plano ng kaligtasan ng Ama sa Langit.

Ang pagdadalamhati ay hindi nangangahulugan na wala kang pananalig. Nagsalita si Pangulong Thomas S. Monson sa pangkalahatang kumperensya tungkol sa pagpanaw ng kanyang asawa. Sabi niya, “Hindi sapat na sabihing nangungulila ako sa kanya para maipahayag ang tunay kong damdamin.” Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa mga pagsubok at sinabi: “Alam natin na may mga pagkakataon na daranas tayo ng sama ng loob, dalamhati, at susubukan tayo kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Gayunman, ang gayong mga paghihirap ang nagtutulot para tayo’y magpakabuti, ayusin ang ating buhay sa paraang itinuro sa atin ng ating Ama sa Langit” (“Hindi Kita Iiwan ni Pababayaan,” Liahona, Nob. 2013, 85, 87).

Sa anong mga paraan maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo ang pagpanaw ng kaibigan mo para magpakabuti ka pa?

Samahan ng Pananalig ang Dalamhati

Hindi masamang magdalamhati. (Gayunman, maaari itong makasama kung lagi kang malungkot.) Ang pinakamagandang paraan para makayanan ang hirap ng mawalan ng mahal sa buhay ay ang samahan ng pananalig ang dalamhati. Isipin mo ngayon ang kaibigan mo, na nasa daigdig ng mga espiritu, at kung ano kaya ang ginagawa niya. Mahal ka niya at gusto niyang lumigaya ka. Ang pagkatuto tungkol sa daigdig ng mga espiritu ay magdaragdag sa pag-unawa mo sa plano ng kaligtasan at maghahatid ng kapayapaan, pag-asa, at pananampalataya. Huwag kalimutang humingi ng tulong sa Ama sa Langit sa panalangin. Alam ng Ama sa Langit at ng Kanyang Anak na si Jesucristo ang tunay mong nadarama at tutulungan ka kung taos-puso kang hihiling.

Mary G., edad 14, Virginia, USA

Humanap ng Tulong sa mga Banal na Kasulatan

Isang mabuting kaibigan ko ang namatay kamakailan sa isang kalunus-lunos na aksidente sa sasakyan. Napanatag ako nang lumapit ako kay Cristo. Kinailangan kong magkaroon ng patotoo tungkol sa pagmamahal ni Cristo sa bawat isa sa atin; kinailangan kong maunawaan kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos; at higit sa lahat kinailangan kong maunawaan ang plano at kalooban ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Nang bumaling ako sa Kanya sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, simbahan, at mga materyal ng Simbahan, natamo ko ang patotoong iyan at napayapa ako at napanatag. Nakatulong nang malaki ang aralin para sa mga kabataan na pinamagatang “Paano ako makadarama ng kapanatagan kapag namatay ang isang taong mahal ko?” Lahat ng banal na kasulatan, artikulo, at video na may kaugnayan sa araling ito ay napakaganda at nagpabago ng buhay ko.

Madilin N., edad 18, Iowa, USA

Maging Masaya para sa Kaibigan Mo

Kapag nawawalan ako ng mahal sa buhay, sinisikap kong alalahanin na may plano ang ating Ama sa Langit para sa kanila at na makikita ko silang muli. Maaari tayong maging masaya para sa kanila dahil hindi na nila mararanasan pa ang mga paghihirap sa buhay na ito. Masakit ang hindi na sila makasama sa buhay, pero maaari nating asaming makasama silang muli.

Ariadna T., edad 19, Mexico City, Mexico

Mahal ng Diyos ang Kaibigan Mo

Kahit mahirap para sa iyo ang magdalamhati, ang plano ng kaligtasan ng ating Ama sa Langit ay makakaaliw sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na balang-araw ay makikita mong muli ang kaibigan mo. At tandaan na ang buhay dito sa lupa ay napakaikli lang para tayo mapatunayan at masubukan. May inilalaang lugar ang ating Ama sa Langit para sa kaibigan mo. Mahal ng Diyos ang Kanyang mga anak.

Marvin S., edad 16, Metro Manila, Philippines

0 thoughts on “Halimbawa Ng Essay Tungkol Kay Kaibigan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *